BMA đồng hành cùng Đại Hội Đồng liên minh nghị viện thế giới – IPU 132