Kiểm toán nhà nước

GIỚI THIỆU

   Địa điểm triển khai: Tòa nhà Kiểm toán nhà nước

   Phạm vi: Triển khai hệ thống Barracuda Email Security Gateway đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Email tại trụ sở Kiểm toán nhà nước

Related Posts